1. Home
  2. Quan điểm của chúng tôi về những điều ...

Quan điểm của chúng tôi về những điều ...

Tóm tắt và tổng hợp: sự khác biệt?

Tóm tắt và tổng hợp, thường được sử dụng thay thế cho nhau, có sự khác biệt rõ rệt. Mỗi...

Nhiệm vụ của chúng ta

Bạn đã bao giờ đối mặt với một văn bản, báo cáo, bài luận hoặc bài báo dài đến mức...

Công cụ tóm tắt văn bản

Đúng vậy, rất khó để đọc và hiểu các văn bản dài một cách nhanh chóng, đặc biệt khi chúng...